kode adsense disini
Hot Best Seller

คอรัลไลน์ (ปกแข็ง)

Availability: Ready to download

คอรัลไลน หนังสือปกแขงพรอมโปสการด 4 แบบสำหรับสะสม จัดพิมพแบบ Limited Edition หมดแลวหมดเลย ภายในเลมประกอบดวยภาพประกอบ 15 ภาพ เปนภาพทีวาดขึนใหมทังหมดโดย Cotton Valent คอรัลไลนคนพบทางไปสูบานอีกหลังหนึงทีดูคลายกันกับบานของเธอ เพียงแตวาทุกสิงในบานหลังนีดีกวาและนาตืนตาตืนใจกวาบานของเธอมาก ทีนันเธอยังพบกับคุณแมอีกคนและคุณพออีกคนทีนาสนใจกวาพอแมทีเธอมีเปนไหนๆ พวกเขาทังสองตองการใหคอร คอรัลไลน์ หนังสือปกแข็งพร้อมโปสการ์ด 4 แบบสำหรับสะสม จัดพิมพ์แบบ Limited Edition หมดแล้วหมดเลย ภายในเล่มประกอบด้วยภาพประกอบ 15 ภาพ เป็นภาพที่วาดขึ้นใหม่ทั้งหมดโดย Cotton Valent คอรัลไลน์ค้นพบทางไปสู่บ้านอีกหลังหนึ่งที่ดูคล้ายกันกับบ้านของเธอ เพียงแต่ว่าทุกสิ่งในบ้านหลังนี้ดีกว่าและน่าตื่นตาตื่นใจกว่าบ้านของเธอมาก ที่นั่นเธอยังพบกับคุณแม่อีกคนและคุณพ่ออีกคนที่น่าสนใจกว่าพ่อแม่ที่เธอมีเป็นไหนๆ พวกเขาทั้งสองต้องการให้คอรัลไลน์อยู่ที่นี่และเป็นลูกของพวกเขาจริงๆ พวกเขาไม่อยากจะปล่อยเธอไป แต่ดูเหมือนว่าจะมีอะไรแปลกๆมากมายในบ้านหลังนี้ คอรัลไลน์จะต้องใช้ทั้งความฉลาดและความกล้าหาญที่มีเพื่อค้นหาความจริง เพื่อกลับไปสู่ชีวิตเดิมให้ได้ …ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป


Compare
kode adsense disini

คอรัลไลน หนังสือปกแขงพรอมโปสการด 4 แบบสำหรับสะสม จัดพิมพแบบ Limited Edition หมดแลวหมดเลย ภายในเลมประกอบดวยภาพประกอบ 15 ภาพ เปนภาพทีวาดขึนใหมทังหมดโดย Cotton Valent คอรัลไลนคนพบทางไปสูบานอีกหลังหนึงทีดูคลายกันกับบานของเธอ เพียงแตวาทุกสิงในบานหลังนีดีกวาและนาตืนตาตืนใจกวาบานของเธอมาก ทีนันเธอยังพบกับคุณแมอีกคนและคุณพออีกคนทีนาสนใจกวาพอแมทีเธอมีเปนไหนๆ พวกเขาทังสองตองการใหคอร คอรัลไลน์ หนังสือปกแข็งพร้อมโปสการ์ด 4 แบบสำหรับสะสม จัดพิมพ์แบบ Limited Edition หมดแล้วหมดเลย ภายในเล่มประกอบด้วยภาพประกอบ 15 ภาพ เป็นภาพที่วาดขึ้นใหม่ทั้งหมดโดย Cotton Valent คอรัลไลน์ค้นพบทางไปสู่บ้านอีกหลังหนึ่งที่ดูคล้ายกันกับบ้านของเธอ เพียงแต่ว่าทุกสิ่งในบ้านหลังนี้ดีกว่าและน่าตื่นตาตื่นใจกว่าบ้านของเธอมาก ที่นั่นเธอยังพบกับคุณแม่อีกคนและคุณพ่ออีกคนที่น่าสนใจกว่าพ่อแม่ที่เธอมีเป็นไหนๆ พวกเขาทั้งสองต้องการให้คอรัลไลน์อยู่ที่นี่และเป็นลูกของพวกเขาจริงๆ พวกเขาไม่อยากจะปล่อยเธอไป แต่ดูเหมือนว่าจะมีอะไรแปลกๆมากมายในบ้านหลังนี้ คอรัลไลน์จะต้องใช้ทั้งความฉลาดและความกล้าหาญที่มีเพื่อค้นหาความจริง เพื่อกลับไปสู่ชีวิตเดิมให้ได้ …ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

30 review for คอรัลไลน์ (ปกแข็ง)

 1. 5 out of 5

  Patrick

  I've read this book many different times in many different ways. I read it off the page when it first came out. Later, I listened to Gaiman's narration of the audiobook when I was sequestered in the north woods of Wisconsin in a desperate attempt to finish book two. I watched the movie and enjoyed it. My most recent experience of the book was listening to it with my little boy on a long car ride. I wasn't sure he'd be able to get into it. Not because of the vocabulary. He's very sharp for being I've read this book many different times in many different ways. I read it off the page when it first came out. Later, I listened to Gaiman's narration of the audiobook when I was sequestered in the north woods of Wisconsin in a desperate attempt to finish book two. I watched the movie and enjoyed it. My most recent experience of the book was listening to it with my little boy on a long car ride. I wasn't sure he'd be able to get into it. Not because of the vocabulary. He's very sharp for being 4.5. He's good with words. But sometimes he gets a little scared. Despite my worries, he seemed to enjoy it. He paid attention, attention, asking for us to turn it back on after we stopped by the side of the road. A day later, he excitedly told me all about the story, apparently forgetting I'd been in the car too. All of that was months ago. Fast forward to now.... * * * "Dad," Oot said. "Do you know the guy who wrote Coraline?" The question caught me by surprise. The two of us were driving to a party together, a friend was having a bonfire and I was amazed that he was thinking about anything other than smores. "I do," I said. "His name is Neil Gaiman." "Do you have his phone number?" he asked. "No," I said. "Do you know where he lives?" "I do," I said. "Are you his friend?" That brought me up short. For Oot, that's a simple question. If you meet someone and play with them, they're you're friend. Easy. For adults these things are harder. And it's doubly hard for me these days. My life has changed so much over the last five years, and my previously established metric for friendship doesn't work very well any more. You see, for the majority of my life, a friend was someone who would, say, help me move a couch. Someone you could bum 10 dollars off of if you needed to. A friend was someone who felt comfortable enough to come over to my house without calling first. Then, if I wasn't home, they would let themselves in, eat out of my fridge, and start watching TV. While I'm terribly fond of him, Neil Gaiman has never done any of these things. Then again, neither have any of the other authors I've met over the last few years. I'm painfully aware of the need for new friendship metrics, but I haven't managed to develop a good set yet. That won't make any sense to my boy, but still, I try to be honest with him whenever I can. "I don't know if we're friends," I say. "But we're colleagues." "What's a colleagues?" he asks, right on cue. "That means we know each other and do the same job," I explain. "Oh yes," he says. "You're both authors." It makes me proud when he says that. I'm proud that my boy knows I write books. "Do you know his address?" Oot asks, and it takes me a while to realize that he's returning to his previous line of questioning. "I do," I said, not bothering to point out that knowing where someone lives and knowing their address is pretty much the same thing. "Can you send him a letter?" "I could," I say. Oot pauses for a moment then, and I realize that this has been the point of the whole conversation. He wants to send Neil Gaiman a message. "What would you like me to write to him?" I ask. "You should tell him he *sure* knows how to write a scary story...." * * * So there you go. You don't really need me to tell you how I feel about one of Gaiman's books at this point. You know I love his writing. Instead, I'm offering up my boy's unvarnished opinion. Did he think the story was scary? Absolutely. But he still wanted us to turn it back on as soon as we were back in the car. What's more, he was still thinking about Coraline months later. And it was the first book where he's ever shown any interest in contacting the author. So. Bravo, Neil Gaiman. You've managed to win over two generations of the Rothfuss household.

 2. 4 out of 5

  Nataliya

  Coraline is a short but delightfully dark and creepy book that just happens to feature one of my absolute favorite characters. Is it wrong that I want to be Coraline's best friend??? “Because,' she said, 'when you're scared but you still do it anyway, that's brave.” Coraline is clever, quirky, curious and adventurous, brave and determined, independent, stubborn to no end, a bit reckless and not scared of danger. She will NEVER leave any mysterious doors locked and uninvestigated. In short Coraline is a short but delightfully dark and creepy book that just happens to feature one of my absolute favorite characters. Is it wrong that I want to be Coraline's best friend??? “Because,' she said, 'when you're scared but you still do it anyway, that's brave.” Coraline is clever, quirky, curious and adventurous, brave and determined, independent, stubborn to no end, a bit reckless and not scared of danger. She will NEVER leave any mysterious doors locked and uninvestigated. In short, she is what I hope my future (hypothetical) daughter is going to be like. Out of boredom due to rainy days and parental inattention, Coraline sets out on a scary but awesome adventure. She bites off (almost) more than she can chew, but comes out of it a winner and just a bit more grown-up and mature (but luckily not in a dreadful moralistic way). "Nothing’s changed. You’ll go home. You’ll be bored. You’ll be ignored. No one will listen to you, really listen to you. You’re too clever and too quiet for them to understand. They don’t even get your name right." The story is intense and sinister, and yet really fun. With his dark fairy-tales Coraline and The Graveyard Book, Gaiman proves that he has mastered the art of writing perfect non-condescending children's books that also appeal to adults. He is not afraid of making a kids' book scary; he knows kids can handle it quite well. The "Other" world he creates is eerie and surreal, with a dreamlike quality - the kind of dream from which you wake up screaming. But the story is also full of humor and has the Cat! ....... ............ I guess I have a weakness for amazing book-cats (it must be the Alice in Wonderland influence on my young pliable mind back in 1980s). I adore the wisdom, independence, and a bit of condescending attitude they give humans. "We... we could be friends, you know," said Coraline. "We COULD be rare specimens of an exotic breed of African dancing elephants," said the cat. "But we're not. At least," it added cattily, after darting a brief look at Coraline, "I'M not." ----------- The language of the book is simple and sparing, and fits the story perfectly. Coraline is one of the books that are just meant to be read aloud. Overall, a great story that fully deserves the 5-star rating.

 3. 5 out of 5

  Bookdragon Sean

  Has anyone ever said to you “time heals all wounds?” Well for the "villain" of this story that is clearly not the case. It’s easy to pinpoint Coraline’s bravery and talk about her experience, but that’s not what this review is about. I want to consider the “other mother” and her story. I mean what exactly is her story? We can only presume that she has been doing this kind of trickery for years, perhaps even centuries. We don’t really know a great deal about her. She has three victims prior to he Has anyone ever said to you “time heals all wounds?” Well for the "villain" of this story that is clearly not the case. It’s easy to pinpoint Coraline’s bravery and talk about her experience, but that’s not what this review is about. I want to consider the “other mother” and her story. I mean what exactly is her story? We can only presume that she has been doing this kind of trickery for years, perhaps even centuries. We don’t really know a great deal about her. She has three victims prior to her attempts on Coraline. Two appear to be fairly normal children. The third speaks in a form of Shakespearean English, which I took for proof of a victim many years previous. We don’t know a great deal about the actual house either or how long it has actually been standing. The descriptions speak of age. But how much age are we talking? It’s all a little bit of a mystery. What drove this woman to such depravity? What happened in her life that she needed to feed upon the love of children? What has she lost? Where did it all begin? I can only speculate. But one thing remains an absolute certainty to my mind; something terrible happened to the “other mother” a long time ago, something awful that drove her into the deepest depths of despair and as a result she clings to the essence of life: love. The movie adaption gives some brief idea of where she came from; she is Wyborn’s Grandma’s sister. But I’m not sure how much of this we can actually consider. Although the movie was written in collaboration with Gaiman neither of the characters actually appear in the book. So I’m left with even more speculation. What do you think? Is the “other mother” a villain or is she simply a misunderstood victim of fate? Postscript- I wish I had a friend like Coraline whilst growing up. She’s one cool kid.

 4. 5 out of 5

  Jayson

  (A-) 82% | Very Good Notes: A genuinely disturbing and creepy story with vivid imagery, it’s well-rounded and goes at a perfect pace and length.

 5. 4 out of 5

  Zoë

  3.5/5 "When you're scared but you still do it anyway, that's brave." I think this would have been one of my favorite books if I read it as a child, but unfortunately 20-something me felt like it was lacking. I went into this with too high of expectations because the movie gave me nightmares after I saw it in theaters. Basically, I pretty much expected this to be a novelization of the movie - that was not the case. Though the big plot points remain the same, the movie was more fleshed out and atmos 3.5/5 "When you're scared but you still do it anyway, that's brave." I think this would have been one of my favorite books if I read it as a child, but unfortunately 20-something me felt like it was lacking. I went into this with too high of expectations because the movie gave me nightmares after I saw it in theaters. Basically, I pretty much expected this to be a novelization of the movie - that was not the case. Though the big plot points remain the same, the movie was more fleshed out and atmospheric, and I was disappointed. But all in all, if you're looking for a spooky book that only will take you a couple of hours to read - this is it!

 6. 5 out of 5

  Miranda Reads

  I was such a cowardly kid that I never managed to read more than the blurb on the back Now that I've finally summoned the courage to give it a try - I wish I read it sooner. I love this novel. Unlike Gaiman's fiction for adults, every sentence, every word has its purpose. And finally, Gaiman does not throw in some weird sex scene. Can I get a hallelujah? One especially dull and rainy day traps young Coraline inside the new house. Her parents are busy and she must entertain herself. She finds I was such a cowardly kid that I never managed to read more than the blurb on the back Now that I've finally summoned the courage to give it a try - I wish I read it sooner. I love this novel. Unlike Gaiman's fiction for adults, every sentence, every word has its purpose. And finally, Gaiman does not throw in some weird sex scene. Can I get a hallelujah? One especially dull and rainy day traps young Coraline inside the new house. Her parents are busy and she must entertain herself. She finds a little door in the drawing room and a little key that fits in. he discovers a passageway into the otherworld. In it are her other-mother and her other-father - both of which always have the time for her and adore making her favorite foods. But, there's something... too otherly about the two that raises her hackles. They're perfect. Finally, the other-mother plays her hand. She wants Coraline all to herself. With a growing sense of dread, Coraline finds the way back locked and her chances of escaping becoming ever slimmer...All the while, the other-mother promises how wonderful and lovely living with her will be...forever... I don't want whatever I want. Nobody does. Not really. What kind of fun would it be if I just got everything I ever wanted just like that, and it didn't mean anything? What then? Coraline herself is brave and kind and courageous. At her age, I certainly couldn't have done half the things she managed. I love her strength and how there isn't a stich of love-interest - only adventure and escapades. Much better than expected (and I didn't get any nightmares). Audiobook Comments Read by the author - woohoo! As much as I grumble about some of his books, there's no denying that he's absolutely fabulous to listen to - this man could read a grocery list and I'd give it a listen. Blog | Instagram | Twitter

 7. 4 out of 5

  Mischenko

  My summary: The story begins with Coraline, a young girl who has just moved into a new house with her parents which has been broken up into different apartments with neighbors. Coraline’s new neighbors are interesting: an old man who trains rats for a circus performance, and two old ladies who are retired stage actresses. The issue is that Coraline’s extremely frustrated and bored with not much to do. Her parents are simply too busy with work to spend any time with her and Coraline feels somewhat My summary: The story begins with Coraline, a young girl who has just moved into a new house with her parents which has been broken up into different apartments with neighbors. Coraline’s new neighbors are interesting: an old man who trains rats for a circus performance, and two old ladies who are retired stage actresses. The issue is that Coraline’s extremely frustrated and bored with not much to do. Her parents are simply too busy with work to spend any time with her and Coraline feels somewhat neglected. Coraline shook her head. “Why don’t you play with me?” she asked. “Busy,” he said. “Working,” he added. He still hadn’t turned around to look at her. As she begins exploring her new home she finds a little door in the wall, but it’s locked and she can’t seem to get it open. Once she finds the key she opens the door and discovers that it’s closed off, but the next time she opens it, she finds a secret hallway that leads to another world. Her neighbors have warned her previously, but curious Coraline enters the door into a new world and finds that the house looks much like her own. Her neighbors are the same, but younger and more interesting. She discovers that the people living in the home look like her parents, but aren’t her real parents. They give her tons of attention and cook all the yummy food she loves. It’s like everything is perfect here. “So,” said her other father. “Do you like it here?” “I suppose,” said Coraline. “It’s much more interesting than at home.” Eventually her ‘other mother’ tells her that she can stay there and live forever, if she would only let them sew buttons onto her eyes. Coraline is creeped out and decides to go back home, but her parents are missing. Where on earth did they disappear to? Now Coraline must figure how to get her parents back from the other mother. My thoughts on the book: I finally read this with my kids after seeing the movie a hundred times. We were surprised that the movie stayed fairly close to the book minus a few differences like the addition of a character and small details like the mango milkshake. It was fun reading along and having the image of the movie characters in our minds. The book reads like a creepy fairy tale and we all savored it. It surely kept our interest throughout and I thought it was written really well with good descriptions. Neil Gaiman definitely doesn’t disappoint with Coraline. I think it’s perfect for all ages, but maybe too creepy for very young readers. There were a few disturbing parts that had us on edge toward the end and even as an adult, I found it gripping. I have to say that I loved the themes in this book! I think they’ll really push readers (especially children) to think about the choices they make in life and to appreciate what they have. Not only that, even though Coraline experiences much fear, she must find a way to be brave and fight for what belongs to her. She’s actually very wise for her age and we just loved her. Somewhere inside her Coraline could feel a huge sob welling up. And then she stopped it, before it came out. There are some thought-provoking lessons here and it opened up a big discussion after we finished the book. We talked about some of the decisions that Coraline made and what we thought she could’ve done differently. We appreciated the Q&A with the author and also the reading group questions in the back. We’re happy to have this book added to our home library and will definitely be rereading this one in the future. 4.5**** You can see this review @ https://readrantrockandroll.com/2018/...

 8. 5 out of 5

  Richard

  I saw the film before I read the book, which is not how I like to do things, as it can often be like taping a hockey game and having someone tell you the final score before you've had a chance to see the game for yourself. However, I can say that seeing the film first didn't really spoil the book for me. Coraline starts off rather slowly but this independent, thoughtful, odd, distant, misunderstood child soon gains the reader's sympathy. This becomes more intense as Coraline gets more deeply enm I saw the film before I read the book, which is not how I like to do things, as it can often be like taping a hockey game and having someone tell you the final score before you've had a chance to see the game for yourself. However, I can say that seeing the film first didn't really spoil the book for me. Coraline starts off rather slowly but this independent, thoughtful, odd, distant, misunderstood child soon gains the reader's sympathy. This becomes more intense as Coraline gets more deeply enmeshed in danger. Gaiman does a good job of characterization. We see the characters through the eyes of a little girl who is remarkably intelligent and yet doesn't understand everything the adults do or say. Many of the adults are eccentric in a Dickensian sort of way; they deal with others when they have to but are firmly ensconced in their own little worlds. And so they see Coraline as an oddity too. The cat is perhaps my favourite character of all. Gaiman knows cats well; they appear elsewhere in his works. And this one is the genuine article: superior, stand-offish, wilful, easily offended, and yet a true friend. Gaiman makes this a children's book that will appeal to adults as well. It doesn't talk down to children. Not everything is spelled out or explained away. We don't really know, for example, who the Other Mother is or where she came from. As the book progresses we get hints, but not a "back-story." And that's just fine--although I have to admit, I'm curious. Any chance of a sequel or a prequel, Neil?

 9. 4 out of 5

  Lyn

  Coraline, not Caroline, thank you, the little girl who was small for her age, and found herself in darkest danger was the subject of Neil Gaiman’s 2002 publication, which was in Gaiman’s own words “refreshingly creepy.” Gaiman said that he started writing the book for his young daughter Holly around the time they moved to America but, unintentionally, wrote it very slowly, “one word at a time” and thus stretched out the project for years. Refreshingly creepy is maybe the best way to describe this Coraline, not Caroline, thank you, the little girl who was small for her age, and found herself in darkest danger was the subject of Neil Gaiman’s 2002 publication, which was in Gaiman’s own words “refreshingly creepy.” Gaiman said that he started writing the book for his young daughter Holly around the time they moved to America but, unintentionally, wrote it very slowly, “one word at a time” and thus stretched out the project for years. Refreshingly creepy is maybe the best way to describe this young adult work that also has darker elements, references to myth and the occult that will probably fly over the heads of younger readers. Older readers will find Coraline living down the street from Charles Addams place and also backyard neighbors of Ray Bradbury’s The October Country folks. “There was a tiny doubt inside her, like a maggot in an apple core.” But Gaiman’s Coraline never achieves the campy fun of Addams or Bradbury, leaning instead towards a Tim Burtonesque darkness that is charming in its own way. (Though the 2009 film was directed by Burton collaborator Henry Selick). Gaiman masterfully blends haunting elements of nighttime mystery with his own inimitable style of writing, to create a setting for Coraline to explore. Coraline’s plucky little girl, written soberly for a slightly more mature reader, struggles perfectly with the arcane machinations of the other mother. “It doth not hurt,” whispered one faint voice. Finally, Gaiman’s unique ability to craft a sepulchral niche that is akin to Lovecraft but more playful, reminds the reader of his brilliant work The Graveyard Book. An excellent introduction to his canon, this is also a must read for a Gaiman fan.

 10. 5 out of 5

  Cecily

  This a perfect, traditional fairy* tale, with a slightly surreal twenty-first century warp. The writing is as magical as the plot. Its thirteen chapters are delightful, dark, and funny, with a heroine many can relate to, as child, parent, or both. Coraline is intelligent, inquisitive, slightly contrary, hates being bored, and wishes her parents paid her more attention, and didn’t feed her “recipes”. Perhaps, she wishes she had different parents. And you should always be careful what you wish for This a perfect, traditional fairy* tale, with a slightly surreal twenty-first century warp. The writing is as magical as the plot. Its thirteen chapters are delightful, dark, and funny, with a heroine many can relate to, as child, parent, or both. Coraline is intelligent, inquisitive, slightly contrary, hates being bored, and wishes her parents paid her more attention, and didn’t feed her “recipes”. Perhaps, she wishes she had different parents. And you should always be careful what you wish for, even if you don’t know you’ve wished for it. So begins an adventure in which Coraline unlocks a door, goes down a secret passage, and finds herself in an alternate world that is eerily familiar, and scarily unfamiliar. She must conquer fears, discover the truth, and solve problems to find and rescue her parents, herself, and others. "A book is not supposed to be a mirror. It's supposed to be a door." Fran Lebowitz. There are echoes of Grimm, Lewis Carroll, Roald Dahl, Dickens, Greek myths, and others, but it's also thoroughly original. It is YYA, rather than YA. I only wish it had been published a decade ago, so I could have read when my son was YYA. Learning Outcomes This isn’t a remotely teachy or preachy book, but Coraline learns a lot about life, familial love, and especially herself. She finds bravery she didn’t know she had, but she faces temptation as well. “The other mother loved her… as a dragon loves gold.” The other mother offers her everything she thinks she wants. But there is a price, and Coraline has a Eureka moment, and declares: “I don’t want whatever I want. Nobody does. Not really. What kind of fun would it be if I just got everything I ever wanted? Just like that, and it didn’t mean anything?” The Importance of Names Names are often endowed with supernatural power, but in this book, it’s almost the reverse. In Coraline’s real world, there is a strange man who has an apartment in the same house; Coraline doesn’t know his name (it hadn’t even occurred to her that he had one), and he always gets hers wrong (Caroline). The equivalent man in the alternative world always gets her name right, and yet that's also where the cat explains why names are unimportant: “We [cats] know who we are, so we don’t need names.” When Coraline asks what she'd do if she needed to call it, the cat replies, “Calling cats… tends to be a rather overrated activity. Might as well call a whirlwind.” The Importance of Fairy Tales In the introduction, Gaiman says that the prime message he wanted to convey to his young daughters was that bravery is “when you’re scared but still do it anyway”. Hence, he opens with a quote from GK Chesterton: “Fairy tales are more than true: not because they tell us that dragons exist, but because they tell us that dragons can be beaten.” That reminded me of an equally pertinent one from Ursula Le Guin: “People who deny the existence of dragons are often eaten by dragons. From within.” Chris Riddell’s Illustrations Compared with Henry Selick's Film My edition of the book is illustrated by Chris Riddell, who has also illustrated Gaiman's The Graveyard Book. I have fond memories of his collaboration with Paul Stewart on The Edge Chronicles, read with my son a dozen years ago, and enjoy his cartoons in The Literary Review. The slightly different imagery of the film is probably familiar to more people. I saw it several years ago, and it feels like a Tim Burton work, but it was actually adapted and directed by Henry Selick, who worked with Burton on The Nightmare Before Christmas, and also directed James and The Giant Peach (Miss Spink and Miss Forcible reminded me of aunts Spiker and Sponge). Submit to being entrapped in this tangled web of creative talent. Quotes • “It wasn’t the kind of rain you could go out in, it was the other kind, the kind that threw itself down from the sky and splashed where it landed. It was rain that meant business.” • “'Go away,' he said cheerfully.” • “An argument as old and comfortable as an armchair… that no one ever really wins or loses.” • “The mist hung like blindness around the house.” • “She had the feeling that the door was looking back at her, which she knew was silly, and knew on a deeper level was somehow true.” • “There was something slightly vague about his face – like bread dough that has begun to rise.” • “Her long white fingers fluttered gently, like a tired butterfly.” • “Her hair was wriggling like lazy snakes on a warm day. Her black-button eyes seemed as if they had been freshly polished.” • “If she were nowhere, then she could be anywhere. And, after all, it is always easier to be afraid of something you can’t see.” • “Her voice did not just come from her mouth. It came from the mist, and the fog, and the house, and the sky.” • “Mirrors… are never to be trusted.” But Gaiman is. This book is magical. I already said that, but it’s worth repeating. * No actual fairies in this fairy tale, but that's true of most of the best fairy tales, imo.

 11. 5 out of 5

  Hannah

  This is the perfect Halloween read! It's creepy, eerie, and beautifully written. Now I want to rewatch the movie! I loved it :D

 12. 4 out of 5

  Reynita Maharani ★ The Night Reader ★

  Edit : I'm sorry guys, I won't be able to post the review today because it's already midnight and I was busy :( REVIEW TO COME TOMORROW. 'She left us here' said one of the voices. 'she stole our hearts, and she stole our souls, and she took our lives away, and she left us here, and she forgot about us in the dark.' This is a story about a girl named Coraline Jones, She and her parents move to a new house but they don't own all of the house. They just own part of it and they also have neighbors Edit : I'm sorry guys, I won't be able to post the review today because it's already midnight and I was busy :( REVIEW TO COME TOMORROW. 'She left us here' said one of the voices. 'she stole our hearts, and she stole our souls, and she took our lives away, and she left us here, and she forgot about us in the dark.' This is a story about a girl named Coraline Jones, She and her parents move to a new house but they don't own all of the house. They just own part of it and they also have neighbors who live in this big house. They are Miss Spink, Miss Forcible and an old man with big moustache but one day the old man says he has a message for Coraline from the mice. The message is Don't go through the door and when Coraline visites Miss Spink and Miss Forcible's house, they read Coraline's tea leaves and they say she is in danger. what does the old man mean when he says he has a message from the mice that says Don't go through the door? and what do Miss Spink and Miss Forcible mean when they say she is in danger when they see her tea leaves? what kind of danger is this? you have to read the book to know all the answers. you won't regret it once you start reading it. just go, buy the book and read it. I have always loved watching horror or creepy movies since I was a kid so when I was a kid I watched Coraline movie. I wasn't born as a reader, so I didn't read the book first before watching the movie :( and I loved it so much! I still remember those days when I watched the movie and I felt my heart pounded so hard inside my chest and it was actually one of my favorite movies. I watched it all over again and again and I even watched it again with my best friend and she totally loved it too. So months ago I decided to read the book because I loved the movie when I was a kid and I liked the book so much! it was my first book in 2017. when I started reading this book, I felt so excited because I was in reading slump ( and I'm probably still am) but I got a little bit bored when I was in the beginning maybe I felt a little bit bored because I already knew about the story but it was just a little bit. and Coraline was so cute and she was brave, clever and she also loved adventure! I mean, she was just a kid but she was SO brave. what could I do when I was around her age? possibly nothing important. you'll know what I mean if you've read this book, if you haven't then you have to read it. IT WAS SO GOOD! the story was really interesting and I should have read this book sooner! the illustrations in this book are so amazing and they're cute but some of them are scary too, which are SOO AMAZING. I almost always read this book at night and that was the perfect time to read this book. I love that feeling when I feel scared, my eyes barely wink, my breath become fast or when I clutch my hair with one hand and turn the pages very fast ( sometimes I think I'll tear my book when I turn the pages so fast. but I just can't control my emotion). So I suggest you to read this book at night. it's just the perfect time to read this book. I just don't know what to say about this book. this book was great and I enjoyed it even though I got a little bit bored at the beginning. Basically this book was great and If you want a creepy book with interesting story then I recommend you to read this book. thank you so much for reading and liking this review. Hope you all have an amazing day!❤❤❤

 13. 4 out of 5

  Carmen

  Coraline was woken by the mid-morning sun, full on her face. For a moment she felt utterly dislocated. She did not know where she was; she was not entirely sure WHO she was. It is astonishing just how much of what we are can be tied to the beds we wake up in in the morning, and it is astonishing how fragile that can be. This is like Stephen King's It re-written for children. I adore Stephen King, obviously, and I highly enjoyed this creepy and horrifying children's book that Gaiman has written. Cora Coraline was woken by the mid-morning sun, full on her face. For a moment she felt utterly dislocated. She did not know where she was; she was not entirely sure WHO she was. It is astonishing just how much of what we are can be tied to the beds we wake up in in the morning, and it is astonishing how fragile that can be. This is like Stephen King's It re-written for children. I adore Stephen King, obviously, and I highly enjoyed this creepy and horrifying children's book that Gaiman has written. Coraline is a little girl who is rather introverted. This means she is ignored by adults a lot. Most of them don't even know her real name - Coraline - and instead, keep erroneously calling her Caroline. Her parents work a lot and don't spend a lot of time with Coraline. One day, Coraline discovers a secret door that leads into a world just like her own. There's her bedroom, slightly off-color. There's her bed. And there's her 'other mother' with black button eyes and fingers that are constantly twitching and writhing. Her other mother loves her. Wants her to stay. Stay forever. There's only one thing Coraline has to do, and her other mother promises it won't hurt at all... ... Seriously creepy and disturbing book. You might want to vet this for your children if you worry about that sort of thing. When I say "Stephen King for children," I am not joking. This book is dark and full of very disturbing and unsettling images. I think any adult or child could really love this book. It is a great book. I think some of my favorite books are books where: They were astonishingly heavy - almost too heavy for a girl to lift, even using all her strength, but she managed. She didn't have any choice. a female character does something challenging or disgusting or scary because she has to. There's no other option - she must be strong and brave or die. No fucking around. This is so reminiscent of my life that I love seeing it in my fiction. Especially when (like here) everything turns out okay in the end and the story has a happy ending. Female characters with agency and gumption float my boat. Coraline has that in spades. She's a great little heroine. There are some things that are going to bother an adult reader. For example, a certain twist (view spoiler)[the location of Coraline's REAL parents (hide spoiler)] will be obviously to an adult reader LONG before Coraline ever figures it out. Also, you will probably be shaking your head frequently and wondering why adults are so goshdarn useless in children's literature. Another drawback of the book for me is the utter villainization and denigration of rats. Rats are lovely creatures. Why are they always demonized in fiction? This is a travesty. You're not winning any points with me, Mr. Gaiman. And you're teaching children to hate and fear rats when really rats are a delightful pet for children to have. Friendly, sweet, smart, and cuddly. Like very tiny dogs and with much less upkeep and expense. Little things in the book I love. For instance, Coraline hates "real food" (what she calls 'recipes') and instead lives on stuff like microwaved frozen pizza and microwaved frozen French fries. She is delighted when, while visiting the neighbors, she is served limeade. For tea she went down to see Misses Spink and Forcible. She had three digestive biscuits, a glass of limeade, and a cup of weak tea. The limeade was very interesting. It didn't taste anything like limes. It tasted bright green and vaguely chemical. Coraline liked it enormously. She wished they had it at home. LOL So funny and so true of children. I'm glad Gaiman isn't trying to make Coraline into a 'little adult.' And, now that I think about it, nor is he trying to force some kind of 'healthy eating' agenda down readers' throats. Ugh, I hate that shit. Instead, he's absolutely captured childhood with perfection. I enjoy Gaiman's writing, which is not very detailed, but is pleasing nonetheless. The mist hung like blindness around the house. How about this passage, talking about rain: Coraline went over to the window and watched the rain come down. It wasn't the kind of rain you could go out in, it was the other kind, the kind that threw itself down from the sky and splashed where it landed. It was rain that meant business, and currently its business was turning the garden into a muddy, wet, soup. ... Tl;dr - A delightful, very creepy and haunting story that will have both adults and children turning on the nightlights after darkness falls. A great, smart heroine who takes the initiative and acts with purpose. Highly recommended. P.S. I wonder if the 'other mother' in this book was called The Beldam after La belle dame sans merci. *shrug* Something to ponder. P.P.S. Thanks, Chrissie, for this cool link of people reading Coraline! http://mousecircus.com/coraline-video...

 14. 4 out of 5

  Laura

  This was so creepy, I loved it. Full review to come.

 15. 4 out of 5

  Nishat

  Coraline is a ravishingly wonderful tale of a brave girl confronting ghastly demons. Opening new doors, she builds an alternate house of monstrous reality, of fear draping the walls, of greed burying love. And now she has to redefine her rusty, curious world. It is astonishing just how much of what we are can be tied to the beds we wake up in in the morning, and it is astonishing how fragile that can be. Coraline charmingly reflects the fears and trials all children experience. The power of evi Coraline is a ravishingly wonderful tale of a brave girl confronting ghastly demons. Opening new doors, she builds an alternate house of monstrous reality, of fear draping the walls, of greed burying love. And now she has to redefine her rusty, curious world. It is astonishing just how much of what we are can be tied to the beds we wake up in in the morning, and it is astonishing how fragile that can be. Coraline charmingly reflects the fears and trials all children experience. The power of evil and the contrasting innocence of the child breathe life into these vivid pages. Dissatisfied with her given role, Coraline revolts against both societal norms and against authority. Her innate sense of adventure survives the distressing atmosphere. Neil Gaiman's soaring imagination encircles our past and bridges the gap between years. This book made me laugh.

 16. 4 out of 5

  Charlotte May

  “Because,’ she said, ‘when you’re scared but you still do it anyway, that’s brave,” I thoroughly enjoyed this! A quick read that I blitzed through in a couple of hours, but of course it being Gaiman it left behind chills and the fears so prominent in childhood. Coraline Jones and her parents have moved to a new flat. One with two elderly ladies next door and a crazy old man upstairs, not to mention the black cat who seems to belong to no one. Having explored everywhere in the surrounding land o “Because,’ she said, ‘when you’re scared but you still do it anyway, that’s brave,” I thoroughly enjoyed this! A quick read that I blitzed through in a couple of hours, but of course it being Gaiman it left behind chills and the fears so prominent in childhood. Coraline Jones and her parents have moved to a new flat. One with two elderly ladies next door and a crazy old man upstairs, not to mention the black cat who seems to belong to no one. Having explored everywhere in the surrounding land of the house, Coraline grows bored. What’s with the door that opens to a brick wall? Does it really go nowhere? What Coraline discovers behind the door is the worst of nightmares for a child. And when this villain threatens her family Coraline must act to protect those she loves. Creepy and imaginative, I’m glad I didn’t read this as a child!

 17. 5 out of 5

  Hannah Greendale

  Click here to watch a video review of this book on my channel, From Beginning to Bookend.

 18. 4 out of 5

  C.G. Drews

  Who doesn’t like a freaky middle-grade book to snack on (at nighttime) ever once and a while? I was in the mood for something freakish and gothic. I got it. (Plus, writing research for middle-grade books. I am a writer, after all.) So between taking notes about style and description and length of MG books, I enjoyed the story immensely. A lot of a lot, okay? It’s written in such a simple way. It probably mentions about 3 or 4 times how Coraline is actually feeling. The rest is fact. This happened Who doesn’t like a freaky middle-grade book to snack on (at nighttime) ever once and a while? I was in the mood for something freakish and gothic. I got it. (Plus, writing research for middle-grade books. I am a writer, after all.) So between taking notes about style and description and length of MG books, I enjoyed the story immensely. A lot of a lot, okay? It’s written in such a simple way. It probably mentions about 3 or 4 times how Coraline is actually feeling. The rest is fact. This happened, and then that happened, and then here let’s describe the disembodied hand with red fingernails – okay, then this happened. THAT is epic storytelling. Who can manage to sound freaky and creepy without actually telling the reader to be creeped? Neil Gaiman, apparently. The story line is simple and delicious. It narrates Coraline’s rather boring life in her new apartment (in England too, I like English books a lot) and then goes on to describe what happens when she goes through the door. There’s a talking and sarcastic cat (it almost makes me like cats, and I’m very opposed to the monstrous creatures). There are marbles. There are children without souls locked in closets. Good stuff. Strong. Hearty. Coraline? Loved her. She was a tough cookie. But every time she want “exploring”, pardon me, I couldn’t help but think if her name was “Cora” she could have been “Cora the Explorer” and been BFF with Dora the Explorer. Forgive me? I thought it was a funny thought. (Then I banished it.) It IS a creepy book, but in such a simple way that it packs a punch before you realize it. Button eyes are kind of horrific, in the best possible way. I wouldn’t say the book was over-the-top at all though. I’d heard it was quite disturbing, but I wasn’t disturbed. I am super tired though, which means I might have appreciated it more right now (in a fuzzy state of mind) then if I was wide awake and feeling snarky and critical. But I have warm thoughts towards CORALINE. Deliciously creepy. Go button eyes.

 19. 5 out of 5

  Ahmad Sharabiani

  Coraline, Neil Gaiman Coraline is a dark fantasy children's novella by British author Neil Gaiman, published in 2002 by Bloomsbury and Harper Collins. It was awarded the 2003 Hugo Award for Best Novella, the 2003 Nebula Award for Best Novella, and the 2002 Bram Stoker Award for Best Work for Young Readers. It has been compared to Lewis Carroll's Alice's Adventures in Wonderland and was adapted into a 2009 stop-motion film directed by Henry Selick. Coraline Jones and her parents move into an old h Coraline, Neil Gaiman Coraline is a dark fantasy children's novella by British author Neil Gaiman, published in 2002 by Bloomsbury and Harper Collins. It was awarded the 2003 Hugo Award for Best Novella, the 2003 Nebula Award for Best Novella, and the 2002 Bram Stoker Award for Best Work for Young Readers. It has been compared to Lewis Carroll's Alice's Adventures in Wonderland and was adapted into a 2009 stop-motion film directed by Henry Selick. Coraline Jones and her parents move into an old house that has been divided into flats. The other tenants include Miss Spink and Miss Forcible, two elderly women retired from the stage, and Mr. Bobo, initially referred to as "the crazy old man upstairs", who claims to be training a mouse circus. The flat beside Coraline's is unoccupied. ... عنوانها: کورالاین؛ کرلاین، کورالین؛ نویسنده: نیل گیمن؛ تاریخ نخستین خوانش: روز هفتم ماه آوریل سال 2012 میلادی عنوان: کورالاین؛ نویسنده: نیل گیمن؛ مترجم: پریا آریا؛ تهران، مریم، 1386؛ در 141 ص؛ شابک: 9789643059576؛ عنوان: کورالین؛ نویسنده: نیل گیمن؛ مترجم: پروین جلوه نژاد؛ تهران، پیدایش، 1388؛ در 325 ص؛ شابک: 9789643497057؛ عنوان: کورالین؛ نویسنده: نیل گیمن؛ مترجم: آتوسا صالحی؛ تهران، افق، 1389؛ در 210 ص؛ شابک: 9789643696566؛ چاپ چهارم 1392؛ چاپ دیگر: 1395؛ در 168 ص؛ شابک: 9786003532878؛ عنوان: کورالین؛ نویسنده: نیل گیمن؛ مترجم: فرامرز امیردوست؛ تهران، حوض نقره، 1392؛ در 92 ص؛ شابک: 9786001942358؛ عنوان: کرالاین؛ نویسنده: نیل گیمن؛ مترجم: دنیا بیدار؛ تهران، سوره مهر، 1393؛ در 192 ص؛ شابک: 9786001757297؛ کورالاین (کورالین) تنها فرزند پدر و مادری ست که هردو در خانه کار می‌کنند. خانواده­ ی کورالاین به خانه‌ ای جدید نقل مکان کرده‌ اند. همسایه‌ های آن‌ها دو زن بازیگر، با پیرمردی نیمه‌ دیوانه‌، که ارکستری از موش‌ها را آموزش می‌دهد، هستند. کورالاین روزها دوروبر خانه می‌گردد، و به همسایه‌ ها سر می‌زند. در خانه­ ی آن‌ها دری وجود دارد، که رو به دیوار باز می‌شود. روزی کورالاین که در خانه تنهاست، در رو به دیوار را باز می‌کند، و با راهرویی روبرو می‌شود. در انتهای راهرو ... الی آخر داستان. ا. شربیانی

 20. 5 out of 5

  Megs ♥

  I've been looking for that book that would satisfy my craving to be creeped out, and sadly a few books I tried recently didn't do it for me. I didn't expect anything with this book, and that little shiver down my spine that has been evading me? This book gave it to me! I was not a huge fan of American Gods, but I promised that I would give Neil Gaiman another shot someday. I figured if I enjoyed anything of his it would be this book. Despite my gripes with American Gods I couldn't deny that I fou I've been looking for that book that would satisfy my craving to be creeped out, and sadly a few books I tried recently didn't do it for me. I didn't expect anything with this book, and that little shiver down my spine that has been evading me? This book gave it to me! I was not a huge fan of American Gods, but I promised that I would give Neil Gaiman another shot someday. I figured if I enjoyed anything of his it would be this book. Despite my gripes with American Gods I couldn't deny that I found Gaiman to be a great storyteller. This book definitely confirms that I was right about that. Coraline is a young girl who loves to explore and finds a locked door in her house. Her mother shows her that there is nothing there by unlocking the door and revealing a brick wall behind the door. However, a while later she tries to open the door again and enters a mysterious passageway that leads her to another house that looks like her own house. She meets a woman who refers to herself as Coraline's "other mother". When she returns home from this alternate world she realizes that her parents are gone and she must rescue them. Coraline is tempted into this new world where everything seems better. At her real home she is fighting the computer for her father's attention. She has to choose where to stay, and which life she really wants. This book is only 99 pages on the Nook so I don't really want to give too much away. It's a very quick, but chilling read in my opinion. I loved the dialog between Coraline and all of the other characters, particularly the cat. The creepy graphics added to the eeriness of this book. I feel like this could be a fun book to read with my son around Halloween. I also love how smart Coraline was in the end. She really learned the age old lesson about the grass always being greener. Love this quote: “I don't want whatever I want. Nobody does. Not really. What kind of fun would it be if I just got everything I ever wanted just like that, and it didn't mean anything? What then?” Such a wise thing to think coming from a young girl. I don't think Coraline's actual age is ever revealed in this book, but either way she's young enough to make that an impressive statement. I really liked this book, and would recommend it. It's short, cute, fun, and creepy. Don't get me wrong. This book wasn't terrifying or anything like that, but for a children's book I was impressed with how much I actually felt scared for Coraline being all alone in this strange world.

 21. 4 out of 5

  Johann (jobis89)

  “It is astonishing just how much of what we are can be tied to the bed we wake up in in the morning and it is astonishing how fragile that can be.” In their new house, Coraline opens a door that leads to an other world with her other mother and other father, where things seem a little too good to be true... First of all, where the hell does Gaiman get off thinking this book is acceptable for children?! 29 year old me was certifiably creeped out by that scene in the cellar! Younger me, who was a hu “It is astonishing just how much of what we are can be tied to the bed we wake up in in the morning and it is astonishing how fragile that can be.” In their new house, Coraline opens a door that leads to an other world with her other mother and other father, where things seem a little too good to be true... First of all, where the hell does Gaiman get off thinking this book is acceptable for children?! 29 year old me was certifiably creeped out by that scene in the cellar! Younger me, who was a huge wimp, would have been paralysed with fear reading this one! That’s not to say I won’t force this one upon my future kiddos... I also loved Gaiman's introduction at the start of the book, explaining how he started writing it for one of his daughters - but it was put to the side - and so he ended up finishing it for another daughter before she got too old to appreciate it (or rather, provide a child's opinion on it). I absolutely LOVED this book. I just adored the concept of Coraline going through a door and entering into a parallel universe almost, with the other Mother and other Father. And the vivid imagery was so terrifying too... I mean, buttons for eyes?! And doughy faces?! The illustrations for the Other Mother in my edition are so freakin scary - and I love the figure that @margaritathedrink (instagram user) has on her page too. Other Mother is pure nightmare fuel!! It's such a strange and surrealistic book - before reading I was almost afraid I would have another Alice in Wonderland on my hands (I absolutely loathe that book), but the difference between the two is that Coraline isn't just a pile of nonsense. There's a clear plot and it doesn't nosedive down into the non-sensical. Coraline herself is such a fantastic female protagonist. She’s brave, feisty and tricksy - a fantastic role model for young girls reading this and the exact kind of girl I wish had been my friend growing up. She shows so much courage for her young age and Gaiman writes her perfectly! Special shoutout to the cat as well, who was so sardonic and provided some light relief amongst all the unsettling horror (reminder that yes, this IS a children's book). Short and sweet and one that won’t be forgotten easily. I thoroughly enjoyed every page of this one. I’m trying to be more strict with how many 5 stars I give out, but Coraline, not Caroline *wink* deserves them! Neil Gaiman is quickly becoming one of my favourite authors.

 22. 4 out of 5

  Florence (Lefty) MacIntosh

  Deliciously disturbing, a modern fairytale with a surrealistic feel. I mean you’re stuck in an alternate dimension with parents with sewed on buttons for eyes, friendless except for a talking cat with a bad attitude. Coraline is totally believable; a bored sweet kid who gets herself into and out of a terrifying situation by being gutsy & resourceful. So unless you figure you’ve outgrown fairytales (which is kind of a shame) what’s not to like about it? Nasty flu & a crummy day at work had Deliciously disturbing, a modern fairytale with a surrealistic feel. I mean you’re stuck in an alternate dimension with parents with sewed on buttons for eyes, friendless except for a talking cat with a bad attitude. Coraline is totally believable; a bored sweet kid who gets herself into and out of a terrifying situation by being gutsy & resourceful. So unless you figure you’ve outgrown fairytales (which is kind of a shame) what’s not to like about it? Nasty flu & a crummy day at work had me pretty well pissed off at the world. Crawled into bed early in a definite funk, figured I’d try a few pages of this little novella. Riveted I read it cover to cover. Snuggled under a pile of blankets, suitable ambience provided by a fierce rainstorm slashing at my windowpane I felt like I was ten again. Bliss. Finished in a couple of hours,when I drifted off to sleep I was feeling almost human. Sometimes a good story cures all that ails ya:) I’m a Gaiman fan so take this with a grain of salt. People tend to disdain contemporary novels so give it another 50 years. I’m betting this will earn its place among classics like Hansel & Gretel, Alice In Wonderland & Pinocchio. Okay, maybe I'm stretching it with Pinocchio… For the genre of creepy fairytales 4 ½ stars. ________________________________________ “She stepped out of the way as the thing clicked and scuttled past her and out of the house, running crablike on its too-many tapping, clicking, scurrying feet. She knew what it was, and she knew what it was after. Five-footed, crimson-nailed, the color of bone.”

 23. 5 out of 5

  Heather

  Creepy, creepy, creepy. This book made me feel like I'd just awoken from a disturbing dream I couldn't shake, but couldn't quite remember, either. And the movie looks terrifying.

 24. 5 out of 5

  karen

  this book makes me really cross i missed the 3d movie when it was out. there are definitely things i would have loved to have seen all up in my face. i think if i had read this as a young girl, it would be one of my favorite books ever. as a (physical) adult, i enjoyed it, but ive read too much in my life to be scared of it, or surprised by it, which is a shame. im going to turn this review into a request for people to scare me. when i was little, my brother would hide under my bed until after i this book makes me really cross i missed the 3d movie when it was out. there are definitely things i would have loved to have seen all up in my face. i think if i had read this as a young girl, it would be one of my favorite books ever. as a (physical) adult, i enjoyed it, but ive read too much in my life to be scared of it, or surprised by it, which is a shame. im going to turn this review into a request for people to scare me. when i was little, my brother would hide under my bed until after i was just drifting off to sleep, and then jump out to scare me. it worked. when i was a little older, and he was babysitting me, he would rent the scariest movies and make me watch them with him. he never really liked me. so but now it is rare for me to get scared. and i want to be scared. the last book to scare me was when i was about 8 or 9 and i was going on a car drive with family, and someone had left a stephen king book on the floor of the car, and i ran out of my own books so i picked it up and read that boogeyman story. didnt sleep for months. thats what i want. a book, a movie, i dont care. someone scare me. (just dont hide under my bed - lets stick to books or movies, yeah?)this will be my preparation for halloween mental gathering.

 25. 5 out of 5

  Sr3yas

  Neil Gaiman weaves a chillingly beautiful story just as a spider weaves her immaculate web. *Poker face* This is the tale of young Coraline Jones who moves to her new house with her parents. She is a lively little child who loves to explore and play around. But her parents are very busy and hardly have time to play with her. So, life is pretty much boring for the young lady. But then, she finds a door. *Ooh, ooh, does it leads to another world filled with talking animals and wonderful characters?* Neil Gaiman weaves a chillingly beautiful story just as a spider weaves her immaculate web. *Poker face* This is the tale of young Coraline Jones who moves to her new house with her parents. She is a lively little child who loves to explore and play around. But her parents are very busy and hardly have time to play with her. So, life is pretty much boring for the young lady. But then, she finds a door. *Ooh, ooh, does it leads to another world filled with talking animals and wonderful characters?* Yes, but... *Like Alice in wonderland and Narnia?* Trust me, kid.. this is NOTHING like Wonderland or Narnia! Neil Gaiman has crafted an excellent story which manages to be creepy, inspiring, funny, smart and imaginative all at the same time. "Your mother have a grave?" "Oh yes, I put her in there myself. And when I found her trying to crawl out, I put her back." Actually, creepiness kind of stands out. And you will love Coraline Jones when you meet her in this book, believe me! --------------------- Cat philosophy Cats don't have names. People have names because they don't know who they are. Cats know exactly who they are, so they don't need names. Weirdly enough, this made total sense to me!

 26. 4 out of 5

  Robert Beveridge

  Neil Gaiman, Coraline (Harper, 2002) I'm not exactly sure what to say about this minor gem. It's a kids' book, but not really a kids' book. It's a fantasy/horror novel, but not a fantasy/horror novel. It has minor similarities to about a hundred books to be found over the ages, both children's and adult, but nothing strong enough to be called an influence (at least, not one that wears its heart on its sleeve). About the best thing I can come up with would be a much darker version of Roald Dahl's Neil Gaiman, Coraline (Harper, 2002) I'm not exactly sure what to say about this minor gem. It's a kids' book, but not really a kids' book. It's a fantasy/horror novel, but not a fantasy/horror novel. It has minor similarities to about a hundred books to be found over the ages, both children's and adult, but nothing strong enough to be called an influence (at least, not one that wears its heart on its sleeve). About the best thing I can come up with would be a much darker version of Roald Dahl's Matilda with a leavening of The Secret Garden, a touch or two of Neverwhere, and a dash of Wendy Walker's The Secret Service just for flair. And a large number of flavors running underneath you will sense but not really be able to put your finger on. Coraline is a girl who's pretty much bored with the way things are. While exploring, she discovers that a door in the drawing room, behind which has always been a wall of bricks, now has a tunnel to what she assumes is the flat on the other side. But when she goes through, she finds a weird alternate universe where her parents have buttons for eyes, things are interesting, and the world ends beyond the garden... Gaiman mentions in an interview after the book (found only in the ebook edition) that Coraline is usually seen by children as an adventure story, by adults as a horror novel. Both are correct, of course. It is a lovely rendition of both, told in an almost classical children's-book style (consider the diction in older children's books, from the depression or before, and then consider Coraline) but without ever talking down to its target audience. Coraline is a wonderfully well-drawn character, as are most of the book's creations. There is a great deal to enjoy here; this is easily Gaiman's best aside from American Gods. If you've been avoiding it because you thought it was a kids' book, think again. ****

 27. 5 out of 5

  amy

  actual rating: 3.5 stars Neil Gaiman really did some witchcraft and created the perfect book for halloween, huh?? he really Did That Coraline is the type of horror that i like. it's that eery, uncomfortable, subtle kind of tension that i enjoy, the kind that has you feeling slightly uneasy. if i had read this as a child, i probably would've never opened a door i weren't supposed to open ever again. i really liked the characters in this. even though i feel like they weren't very complex (as it o actual rating: 3.5 stars Neil Gaiman really did some witchcraft and created the perfect book for halloween, huh?? he really Did That Coraline is the type of horror that i like. it's that eery, uncomfortable, subtle kind of tension that i enjoy, the kind that has you feeling slightly uneasy. if i had read this as a child, i probably would've never opened a door i weren't supposed to open ever again. i really liked the characters in this. even though i feel like they weren't very complex (as it often is with fairytale-esque stories, the characters are almost all just perfunctory), i did enjoy following them along in this story. the talking cat also majorly enhanced the experience. sarcastic asshole cats that follow the main character everywhere and do nothing but make snide comments on everything??? that's what i want to see, tbh. “Because,' she said, 'when you're scared but you still do it anyway, that's brave.” all throughout the book i was convinced coraline was a crazy bitch but at the very end she refused to eat the pineapple on the pizza and i was like.... damn she might be kind of sensible after all. i might even want to be her friend. mayhaps this will become an annual read for me, just because i feel like it really doesn't get more perfect in terms of halloween themed books. it's an easy read that you can fly through in mere hours because it allures you from the start and doesn't let you go until you're finished. very glad i decided to read this!

 28. 5 out of 5

  Maria Espadinha

  O Senso do Contra-Senso Nada como uma boa descida aos infernos para encontrar o paraíso ;) É como descobrir o Norte, rumando a Sul! Ora digam lá se a vida não é deliciosamente paradoxal?!... ;) "Coraline e a Porta Secreta" integra-se naquele grupo de livros capaz de cativar miúdos e graúdos. É quase certo que os jovens irão perder-se pelos labirintos sinuosos da imaginação prolífica de Gaiman. Porém, as mentes maduras irão mais longe, captando aqui e ali, alguma(s) mensagen(s) relevante(s)! "Coraline e O Senso do Contra-Senso Nada como uma boa descida aos infernos para encontrar o paraíso ;) É como descobrir o Norte, rumando a Sul! Ora digam lá se a vida não é deliciosamente paradoxal?!... ;) "Coraline e a Porta Secreta" integra-se naquele grupo de livros capaz de cativar miúdos e graúdos. É quase certo que os jovens irão perder-se pelos labirintos sinuosos da imaginação prolífica de Gaiman. Porém, as mentes maduras irão mais longe, captando aqui e ali, alguma(s) mensagen(s) relevante(s)! "Coraline e a Porta Secreta" é uma viagem de ida e volta -- imerge-nos noutro mundo, para que entendamos melhor o nosso 😉😊

 29. 5 out of 5

  Jadranka

  Jedna od najdražih čitalačkih uspomena iz detinjstva mi je Alisa u zemlji čuda, a i jedna od najstrašnijih, da budem iskrena. Mislim da sam prvu noćnu moru u vezi sa nekom knjigom imala baš posle čitanja Alise. Sada se već slabo sećam sna, ali znam da je u njemu bilo i rupe, i zeca, i one strašne Kraljice... Poprilično godina kasnije uživala sam u mračnoj avanturi jedne druge devojčice. Pošto sam sada starija, zrelija (mada se mnogi ne bi složili sa tim) i hrabrija, ovaj put su noćne more izostal Jedna od najdražih čitalačkih uspomena iz detinjstva mi je Alisa u zemlji čuda, a i jedna od najstrašnijih, da budem iskrena. Mislim da sam prvu noćnu moru u vezi sa nekom knjigom imala baš posle čitanja Alise. Sada se već slabo sećam sna, ali znam da je u njemu bilo i rupe, i zeca, i one strašne Kraljice... Poprilično godina kasnije uživala sam u mračnoj avanturi jedne druge devojčice. Pošto sam sada starija, zrelija (mada se mnogi ne bi složili sa tim) i hrabrija, ovaj put su noćne more izostale, ali je doživljaj bio skoro podjednako upečatljiv. Kažem "skoro podjednako" jer Alisa je ipak prva ljubav, a Koralina kao lepo vaspitana devojčica mora da zna gde joj mesto i da poštuje starije :) U svakom slučaju, Koralina je još jedna divna bajka za malo stariju decu i odrasle iz buđelara Nila Gejmana. Verujete mi na reč, čak i vožnja tramvajem u hladno oktobarsko jutro može da se pretvori u jednu uzbudljivu avanturu, ako u rukama imate pravog saputnika.

 30. 4 out of 5

  Jesse (JesseTheReader)

  SO glad I got the chance to read this, even if it was for a lame school assignment. I need to pick up more books by Neil Gaiman, he's such a fantastic writer. This story was both whimsical and dark and I had such a time reading it!

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy.